medicin-minnesregel.webs.com

Minnesregler/ akronymer inom kirurgi, ortopedi, medicin, anatomi

Invärtesmedicinsk Diagnostik & Behandling:

 Akronymer och Ramsor:

 Allmänt   

 •       Medicinanamnes: BLÄSTRA
 •     Antihypertensiva vid sekundärprofylax - AB CD
 •       Överväganden vid läkemedelsbehandling av äldre: MASTER
 •       Trötthet. Kort differentialdiagnostik: FATIGUED
 •       Blodlipider – tumregel för målvärden: 5-3-1 Regeln
 •       Hållpunkter vid Astma och KOL-utredning
 •       Etiologi vid blodig diarré / Dysenteri: SIN ICA-KASSE
 •       Ockulta infektioner vid oklar feber: BAKTERIEHOT MM.
 •       Peripheral neuropathies differential: DANG THERAPIST
 •       Alkoholmissbruk - CAGE

Akutmedicin

 •       Handläggning av akut patient enligt ATLS:   A B C D E
 •       BAS 90-30-90
 •       Medvetslöshet, HUSK MIDAS
 •       Metabol encefalopati: GER ENCEFALOPATI
 •       Status på medvetslös patient, Va Peur
 •       Etiologi vid Delirium/ konfusion:  DELIRIUM  (Geriatrisk population)
 •       Behandlingsarsenal vid chock, BEVAKA LOVISA
 •      Orsaker till Syncope: "PASSAR BANAL SYNCOPE?"
 •       Vårdnivå vid pneumoni, Curb – 65
 •       Etiologi vid Metabol Acidos:  KUSSMAL

Kardiologi

 •        Behandling efter akuta koronara syndrom, TISTLAR
 •        Akut Koronart Syndrom:  SATSA, MONA
 •        Behandling av akut hjärtsvikt med lungödem: HAL SNÖ
 •        P Pulmonale och P mitrale
 •        Orsaker till debut av FÖRMAKSFLIMMER:  "THE ATRIAL FIBS"

Endokrinologi

 •         HPA-axelrubbningar:  "Cushing och Conn kissar Kalium"
 •         Etiologi vid HYPERCALCEMI:   M A L I G N I T E T
 •       HYPONATREMI - "FAKTISKA SALT NÖDEN"

Hematologi

 •         CHADS2 -risken för emboli/ stroke vid förmaksflimmer
 •         Prediktorer för betydande Waranblödning - “HEMORRHAGES”.
 •         Faktorbrist vid Hemofili A och B:  "1989"
 •          Etiologi och blodprovsutredning vid Trombofili: APC-R

Reumatologi

 •        MONO/OLIGO-ARTRIT: BUSPAR
 •        Etiologi vid ERYTEMA NODOSUM (knölros): MYSTISK
 •        CREST - Den begränsade formen av sklerodermi
 •        Vaskuliter

 

 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

 Bilder:

  Behandlingstrappor - ASTMA - HYPERTONI - DIABETES - HJÄRTSVIKT

   ENKEL FORMEL FÖR VÄTSKETERAPI   S-OSMOLARITET  LEVERUTREDNING

   EL-FORES   SCHEMATISK ANEMIUTREDNING

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

 

Medicinanamnes: BLÄSTRA

Besöksorsak (duh...)
Läkemedel
Ärftlighet
Socialt
Tidigare sjukdomar
Rökning
Allergier och överkänslighet

------------------------------------------------------------------------------ 

Etiologi vid blodig diarré / Dysenteri: SIN ICA-KASSE

-KASSE utgör agens vid infektiös kolit.

 

S - Strålning (strålningsorsakad kolit/proktit)  
I - Ischemisk kolit (vid ex.v. mesenterialkärlsocklusion - kontrollera S-laktat!)
N - NSAID

I - IBD (Ulcerös kolit, Chron-kolit, Mikroskopisk kolit)
C - Colorektal Cancer
A - Antibiotika (Clostridium difficile)

K - Kampylobacter
A - Amöba (Entamöba histolytica)
S - Shigella
S - Salmonella
E - EHEC 

 

------------------------------------------------------------------------------

Ockulta infektioner vid oklar feber:

BAKTERIEHOT M.M.  

 

 • B - Borrelia.
 • A - Abscesser, särskilt djupa abscesser i t.ex. lever eller bukhåla. 
 • K - Klamydia pneumoniae (TWAR) - PCR eller serologi (IgG, IgM, IgA) finns för diagnos.
 • T - Tuberkulos, särskilt extrapulmonell TB.
 • E - Endokardit.
 • R - Rickettisior (oftast utlandsresenär eller invandrare).
 • I - Infektion i led (septisk artrit).
 • E - Entamöba histolytica (kan ge leverabscess).
 • H - HIV.
 • O - Osteomyelit.
 • T - Toxoplasmos.
 • M. - Malaria.
 • M. - Mononukleos (EBV) och CMV.

 

------------------------------------------------------------------------------

Differentialdiagnoser vid perifer polyneuropati: DANG THERAPIST

(Vanligaste orsakerna ryms under "DANG") 


D - Diabetes (ger även kranialnervspareser och autonom neuropati)                                                                   

A - Alkoholism
N - Nutrition? (ex.v. B12 eller B1-brist)
G - Guillain-Barré* (Progredierande svaghet och areflexi, ofta kranialnervspareser och lätta sensoriska symtom)

T - Toxisk (exv vinkristin, lösningsmedel, bly, arsenik, disulfiram, nitrofurantoin mfl läkemedel)
H - Heriditär (Bla CMT1* och HNPP)
E - Ej känd orsak
R - Recidiverande* (10% av G-B) och CIDP*

A - Amyloidos (ex.v. FAP)

P - Paraneoplastisk (Känd eller ockult malignitet? El-fores. Malignitetsutredning?)      

I - Infektioner (t.ex. HIV, borrelios och lepra)

S - Sarkoidos och SLE
T - Toxiska nivåer av Urea eller ALA (dvs. uremi och porfyri - den senare ger främst motorisk neuropati)

 
Anpassat från Ben Campbell University of Otago Medical School, Dunedin, New Zealand. * = Demyeliniserande neuropati. Övriga är främst axonopatier.

------------------------------------------------------------------------------

 

Pin-point pupil (ppp) causes: Pin-Point Pupils are due to oPioids and Pontine Pathology

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Ramsay-Hunt syndrome: cause and common feature "Ramsay Hunt":
· Etiology:
Reactivated
Herpes zoster
· Complication:
Reduced
Hearing
 
Av Rinku S. Uberoi UNIBE 

------------------------------------------------------------------------------

 

Några kännetecken för kritiskt sjuk patient (ex.v. vid sepsis, pneumoni, chock)

"BAS 90-30-90":

 

Blodtryck <90 (systoliskt)

Andningsfrekvens >30

Saturation <90%

------------------------------------------------------------------------------

 

Behandlingsarsenal vid chock: BEVAKA LOVISA. 

-Delar av arsenalen, såsom volymterapi och syrgastillförsel, är gemensam för olika typer av chock           medan andra åtgärder specifikt riktar sig mot hypovolemisk chock, kardiogen chock, septisk chock              eller anafylaktisk chock. De tre första punkterna gäller volymsubstitution:

 • B - Balanserad saltlösning i.v. (ex.v. RingerAcetat) med hög takt
 • E - Erytrocytkoncentrat - Blod ges vid större blodförluster
 • V - Volymexpanders (ex.v. Voluven) - Ges vid avsevärd (>10%) minskning av blodvolymen
 •  
 • A - Adrenalin (0,3 - 0,5 mg i.v. ges vid anafylaktisk chock)
 • K - Kortison  - vid anafylaktisk och septisk chock (ex.v. 200-300 mg Solu-Cortef i.v. vid sepsis)
 • A - Acidoskorrektion (ex.v. med 100 ml Tribonat i.v.) 
 • L - Läkemedel eller åtgärder riktade mot bakomliggande orsak, tex antibiotika vid sepsis, specifika antidoter vid intoxikation, PCI och ev. aortaballongpump vid kardiogen chock efter hjärtinfarkt, kirurgisk intervention vid trauma o.s.v.
 • O - O2
 • V - Vasokonstringerande läkemedel (ex.v. Noradrenalin)
 • I - Inotropa läkemedel (ex.v. Dobutamin)
 • S - Smärtstillning (ex.v. Morfin, Ketogan)
 • A - Andningsunderstöd - ex.v. O2 (oavsett genes!), Inhalationer vid anafylaxi + astma (om nödvändigt intubation)

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Medvetslöshet, HUSK MIDAS:

H   - Herpesencefalit (Aciclovir?)

U   - Urosepsis, Urinretention (KAD?)

S   - Status epilepticus eller postiktalt tillstånd (Antiepileptika?)

K   - Korsakoff-Wernicke (Tiamin före glukos!?)

 

M   - Meningit, annan CNS infektion (Antibiotika?)

I    - Intoxikation (Antidot? Magsköljning?)

D   - Diabetes (Glukos?)

A   - Andningsinsufficiens (Intubering?)

S   - Subdural- eller Subaraknoidalblödning

 

------------------------------------------------------------------------------

Status på medvetslös patient (Va Peur = fr. ”försvinn rädsla”):
 

V - Vakenhet (RLS? GCS?)

A - Andning

P - Pupiller

Ö - Ögon

R – Rörelse/ motorik (Smärtstimulera)

 

------------------------------------------------------------------------------

Etiologi vid Metabol Encephalopati: G E R   E N C E F A L O P A T I

 

Subakut utvecklad globalneurologisk störning är en diagnostisk utmaning. Akronymen innehåller de vanligaste orsakerna till metabol encefalopati. (Jämför HUSK MIDAS och DELIRIUM).

 

G - Glukos? (ffa hypoglykemi, ibland ketoacidos. Kontrollera snabbt!)

E - Elektrolyter (ffa Hypo- och hypernatremi)

R - Rubbning av Kalcium (ffa Hypercalcemi men även hypocalcemi)

 

E - Epilepsi (Icke-konvulsivt status ep. = differentialdiagnos. -EEG på liberala indikationer)

N - Njursvikt (som ger Uremisk encefalopati eller Dysekvilibriumsyndrom efter dialys)

C - Central pontin myelinolys

E - Endokrin störning (Addisons sjd, sekundär binjurebarkssvikt, uttalad hypotyreos)

F - Fosfatbrist (ffa intensivvårdspatient)

A - Andningsincufficiens (Kan ge hyperkapni - "Kolsyranarkos". Lungsjd? Neuromuskulär sjd?)

L - Leversvikt

O - Osmolaritetsrubbning, t.ex. HHS (Alt. hjärnödem vid alltför snabb i.v. tillförsel av hypoton lösning)

P - Porfyri (ffa AIP. Oftast även polyneuropati, buksmärta och psykiska symtom)

A - Alkoholrelaterat, t.ex. Wernike-encefalopati (Ataxi, ögonsymtom och konfusion vid B1-brist).

T - Temperatur - extrem hypotermi eller värmeslag

I - Intoxikation (många ämnen bla Etanol, Metanol, Opioider, Bly och vissa läkemedel) 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Antihypertensiva vid sekundärprofylax:

 -kombinera läkemedel ur AB-gruppen med läkemedel ur CD-gruppen  

A - ACE-hämmare

B - Betablockad

C - Calciumantagonister

D - Diuretika

 (ex.v. Enalapril + Salures)

------------------------------------------------------------------------------

 

Blodlipider – tumregel för målvärden: 5-3-1 Regeln.

 

<5 mM: S-Kolesterol

<3 mM: S-LDL

>1 mM: S-HDL (hos kvinnor >1,2 mM)

 

(ref Läkemedelsboken 09/10)


------------------------------------------------------------------------------

Hållpunkter vid Astma och KOL-utredning

 - 1200-talet är ett viktigt århundrade:

Kom ihåg FEV 12 0/0

 • 12%:  Reversibilitetstest med > 12% ökning av FEV1 indikerar astma.
 • 200: (förutsätter FEV1 ökning > 200 ml)
 • >20 % Variabilitet med PEF-mätning indikerar astma.
 • 2: Vid symtom > 2 ggr i veckan ska kontinuerlig behandling med Inhalationssteroider övervägas.

 

Ökningen av KOL-incidens kan ses som en konsekvens av att rökning var så populärt på bl.a. 70-talet:

 • FEV1 /VC < 70 % utan större variationer indikerar KOL.

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Behandling efter akuta koronara syndrom, enligt Socialstyrelsens riktlinjer:

 

T - Trombosprofylax: ASA, clopidogrel, orala antikoagulantia.

I - Ischemibehandling: betablockad, nitrater, revaskularisering.

S - Sviktbehandling: diuretika,ACE-hämmare, betablockad, spironolakton.

T - Tobakstopp: totalt rökstopp.

L - Lipidsänkning: statiner, insulin vid diabetes mellitus.

A - Arytmibehandling.

R - Rehabilitering.

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Akut Koronart Syndrom:  SATSA

S-Smärtlindring (Morfin i.v., Nitrater, t.ex. Suscard sublingualt)

A-Antiischemisk behanding (02, Nitrater, e.v. Betablockare, exv Inj Seloken 5 mg x3 i.v. om       stabilt BT och Puls samt avsaknad av kontraindikation)

T-Trombosbehandling (Laddningsdos ASA, Plavix 75mg x4-8 p.o., Fragmin s.c.,                        revaskularisering, oftast PCI)

S-Sviktbehandling (e.v. Loopdiuretika t.ex. Furosemid i.v.)

A-Arytmibehandling (Hjärtövervakning!)

 

 

MONA (Morfin, O2, Nitrater, ASA) 

-kan i stort sett alltid användas vid bröstsmärta/ misstänkt akut koronart syndrom.

------------------------------------------------------------------------------

 

Behandling av akut hjärtsvikt med lungödem, 6 åtgärder: HAL SNÖ

 

H - Hjärtläge

A - Anxiolytika: Morfin 5-10 mg i.v.

L - Loopdiuretika: Furosemid 20-40 mg i.v.

S - Syrgas, 5-10 L O2/min

N - Nitroglycerin, ex.v. Suscard 0,5 mg sublingualt

Ö - Övertrycksandning (CPAP)

 

------------------------------------------------------------------------------

Handläggning av akut patient enligt ATLS:   A B C D E

 

A – Airways (Fri luftväg/ obstruktion? Sug? Intubation? Cervikal ryggradsskada?)

B – Breathing (AF? O2? Hemo-/pneumothorax? Syrgas?)

C – Cirkulation (Cirkulatoriskt stabil? Bt? Puls? Färg? Torr/ svettig? Vätska? Vasoaktiva                              droger?)

D – Disability of the CNS

E – Exposure (Inspektion/ palpation, somatiskt status. KAD?)

 

------------------------------------------------------------------------------

Etiologi vid Delirium/ konfusion:  DELIRIUM  (Geriatrisk population)

(Tillsammans med HUSK MIDAS täcker den in de flesta orsaker till konfusion på en akutmottagning)

 

D – Drog/ Läkemedel (Intoxikation)

E - Elektrolytrubbning

L – Lack of drugs

I – Infektion

R – Reducerat sensoriskt input

I – Intrakraniellt (CVS, Subduralhematom, TC)

U – Urinvägar/ Obstipation

M – Myokardiell skada

 

------------------------------------------------------------------------------

Allvarlighetsbedömning vid pneumoni, Curb – 65 :

(Ett poäng för varje)

 
C – Confusion (desorientering/ sänkt medvetandegrad)

U – Urea > 7 mmol/l

R – Respiration, AF > 30/min

B – Blodtryck systoliskt < 90 eller diastoliskt < 60 mmHg

-

65 – Ålder > 65 år

 

------------------------------------------------------------------------------

Överväganden vid läkemedelsbehandling av äldre: MASTER 

 

M – Minimize number of drugs

A – Alternatives should be considered

S – Start low and go slow

T – Tirate therapy

E – Educate patient

R – Review Regulary

 

------------------------------------------------------------------------------

Etiologi vid Metabol Acidos:   KUSSMAL


K - Ketoacidos (Diabetes)
U - Uremi
S - Salicylater
S - Sepsis
M - Metanol
A - Alkohol
L - Laktatacidos (Vävnadsischemi, Stillestånd, Metformin, Leverskada, Krampanfall)

 

------------------------------------------------------------------------------

Trötthet. Kort differentialdiagnostik (primär sömnrubbning ej inräknat).

FATIGUED:

Fat/ Food (poor diet)
Anemia
Tumor
Infection (HIV, endocarditis, other)
General joint or liver disease (reumatoid artrit, SLE mm)
Uremia
Endocrine (Addison's, hypothyroidism)
Diabetes/ Depression/ Drugs

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Etiologi vid HYPERCALCEMI:   M A L I G N I T E T


M - Malignitet! (Myelom, carcinom, skelettmetastaser mm)
A - AIDS
L - Läkemedel: D-vitamin, Kalcium, (Litium*)
I - Immobilisering
G - Granulomsjukdom: Sarkoidos, Tuberkulos, Lymfom
N - Nedärvd form: Familjär Hypocalcurisk Hypercalcemi (FHH)*
I - Icke representativt prov (ta om provet)
T - Tyreotoxicos
E - Endokrin orsak: PrimärHyperParaTyroidism (PHPT)*
T - Tiaziddiuretika*

* = Associerade med förhöjt Parathormon (↑S-PTH).


(PHPT och maligna sjukdomar = 90% av alla fall).
Symtom: ”Bone, stone, abdominal moan and psychic groan”

 

------------------------------------------------------------------------------

 

HYPONATREMI (akut och kronisk, inklusive SIADH): "FAKTISKA SALT NÖDEN"

("SALT" utgör orsaker till SIADH).

Lindrig hyponatremi > 125
Medelsvår hyponatremi 115-125
Livshotande hyponatremi < 115


 

Akut 

Förluster via Hud (Brännskada, excessiv svettning)
Addison (eller annan binjurebarkssvikt)
Kräkning och/eller diarrésjukdom
Tyroidea: Hypothyreos
Iatrogent: I.v. tillförsel av Na-fattiga vätskor
Spolvätskor vid kirugiska procedurer (TUR-P syndrom)
Konsumtion (Polydipsi, vattenintox)
Alkoholintox


Kronisk

SSRI och vissa andra psykofarmaka (ex.v. TCA, Propavan)
Antiepileptika (Karbamazepin)
Lung-patologi (Pneumoni, lungcancer...)
Tumor cerebri eller annan patologisk CNS-process

Njursvikt
Ödemtillstånd (med vätskeretention): Hjärtsvikt, Nefros, Leversvikt
Diuretika!
Etylism (ffa öl-överkonsumtion)
Natriumkarens (självvalt minskat intag)

 

------------------------------------------------------------------------------

Faktorbrist vid Hemofili A och B:  "1989"  

Hemofili A: Faktor VIII -brist

Hemofili B: Faktor IX -brist

(Båda ger förlängd APTT)

------------------------------------------------------------------------------

 

Etiologi och blodprovsutredning vid Trombofili:

-Kom ihåg APC-Resistens. APC-R är akronym:

 

A – Antitrombinbrist

P – Pro-Pro-Pro: Protein-C brist, Protein-S brist, Protrombinmutation.

C – Cardiolipinantikroppar (IgG)

-

R – Resterande får man komma ihåg utantill: Lupus antikoagulans, Förhöjt homocystin.    

     Polecytemia vera.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

HPA-axelrubbningar:  "Cushing och Conn kissar Kalium"
                                (Addison kissar Natrium)

Kom ihåg Natrum-Kalium Pumpen:

 

 • Cushingsyndrom: Lågt S-Kalium, Högt S-Natrium.
      Primärt: överproduktion av ACTH från hypofysadenom, ektopisk ACTH-produktion               eller överproduktion av kortisol från binjurebarken (ofta adenom).   
      Sekundärt: Iatrogen tillförsel av glukocortikoider.
      Pseudo-Cushingsyndrom: Kronisk alkoholism, Depression, Ätstörningar.
  Symtom: Högt blodtryck, viktuppgång, bukfetma, proximal muskelsvaghet, psyk. symtom mm.
 • Conn (primär hyperaldosteronism): Lågt S-Kalium (ibland Högt S-Natrium).
  Symtom: ffa Högt blodtryck.
 • Addison (primär binjurebarkssvikt) motsatt rubbning: Lågt S-Natrium, Högt S-Kalium.
  Etiologin var tidigare ofta TBC, numera oftare autoimmunitet.
  Symtom: Lågt blodtryck, viktnedgång, trötthet, ökad pigmentering, buksymtom mm.
 • Vid sekundär binjurebarkssvikt (ex.v. efter långvarig glukocortikoidmedicinering)
  ses ej lika påtaglig elektrolytrubbning.

------------------------------------------------------------------------------

 

 Hur är det nu igen med diabetisk ketoacidos och Kalium-substitution?

-Trots lätt hyperkalemi vid ketoacidos föreligger ofta totalt sett stora kaliumförluster som
kan ge upphov till hypokalemi när ketoacidosen korrigeras genom insulinbehandling.                                        -Kom ihåg ett sydligt och ett nordligt militärregement e, K5 och I20:  

- Kaliumsubstitution startas när    S-Kalium < 5 mM.  Initialt ges i.v. 20-40 mmol/h.

------------------------------------------------------------------------------

  

CHADS2 används för att avgöra risken för emboli/ stroke vid förmaksflimmer

C: Congestive heart failure (hjärtsvikt)= 1 poäng

H: Hypertension (or treated hypertension) = 1 poäng

A: Age >75 years = 1 poäng

D: Diabetes = 1 poäng

S: Genomgången TIA eller Stroke = 2 points


Enligt en studie publicerad i JAMA 2001 var den årliga risken för stroke:
0 - 1.9%
1 - 2.8%
2 - 4.0%
3 - 5.9%
4 - 8.5%
5 - 12.5%
6 - 18.2%
Riktlinjerna för antikoagulantiabehandling är lite olika i USA och Europa

men score >0 indicerar i allmänhet Waran.

 

------------------------------------------------------------------------------


predictors of major bleeding - “HEMORRHAGES”.

-Fördelar med Waranbehandling skall vägas mot risk för allvarlig bödning:

 

Hepatic or renal disease
Ethanol abuse 
Malignancy 
Older (age > 75 years)  eller Demens
Reduced platelet count or function
Rebleeding risk (Tidigare blödning = 2 poäng)
Hypertension (uncontrolled) 
Anemia
Genetic factors (CYP 2C9 single-nucleotide polymorphisms)
Excessive fall risk 
Stroke


Årliga risken för allvarlig blödning enl. Gage et al 2006:
0 poäng 1,9%    1 poäng 2,5%    2 poäng 5,3%    3 poäng 8,4%
4 poäng 10,4%    >5 poäng 12,4%.  
Risken kan vara något mindre i Sverige som har en god kontroll av Waranpatienter.

------------------------------------------------------------------------------

 

MONO/OLIGO-ARTRIT: BUSPAR  (=Ett hittills föga framgångsrikt anxiolytika)B - Bechterew    (/Borrelia)
U - Urat- (Gikt) /Pyrofosfatutfällning - kristallartrit.    (Förhöjt S-Urat dock ej obligat vid gikt).
S - Septisk artrit    (Feber. Allmänpåverkad patient)
P - Psoriasisartrit   (Kan även yttra sig som polyartrit i småleder)
A - Akut sarkoidos   (Löfgrens syndrom)
R - Reaktiv artrit    (Campylobacter, Shigella, Salmonella, Yersinia, Clamydia).

 

------------------------------------------------------------------------------

Etiologi vid ERYTEMA NODOSUM (knölros): MYSTISK

M - Mykoplasma / Mononukleos
Y - Yersinia / annan tarminfektion
S - Streptokockinfektion
T - Tabletter (P-piller m.m.)
I - IBD (Ulcerös kolit, Chron)
S - Sarkoidos
K - Kollagenos (SLE m.m.)

 

------------------------------------------------------------------------------

CREST - Den begränsade formen av sklerodermi. Manifestationer:

C - Calcinos (hudförkalkning)
R - Raynaudfenomen
E - Esofagushypomotilitet
S - Sklerodaktyli
T - Telangiektasier


 

------------------------------------------------------------------------------

Vaskulitsjukdomar - klassificering enligt Chapel-Hill konsensus

Minns 2:a Världskriget:

 

Stora kärl -

JAPAN (och)           Jättecellsarterit (PMR, TA)   (Hög SR, äldre pat)
TYSKLAND              Takayasus arterit   (barn/ unga vuxna)

Medelstora kärl -

KAPITULERADE      Kawasakis sjukdom  (barn, feberepisod)
PLÖTSLIGT (efter)  Polyarteritis nodosa  (alla organ kan drabbas)                                              NEDERLAG             Nervsystemsvasklulit: Primära CNS- och PNS-vaskuliter

(men)

små kärl -

WEM *                Wegeners granulomatos (Kronisk sinuit/ÖLI, hosta, hemoptys, nefrit ger proteinuri)
MINNS *             Mikroskopisk polyangit  (ovanlig)
CHURCHILL *      Churg-Strauss syndrom  (3S: allergisk Snuva, aStma, eoSinofili)
BLAND                Behcets syndrom  (vanlig i delar av Asien, orala och genitala sår)
HITLER (och)      Henoch Schönleins purpura (palpabel purpura och nefrit, ofta barn) 
KISSINGER    ?    Kryoglobulinemi-associerad vaskulit (vid ex.v. lymfoproliferativa sjukdomar)                                                        och Kutan vaskulit (småkärlsvaskulit utan tecken på systemengagemang)

 *= Ofta positiv ANCA.

Källa: internetmedicin.se, docent Maria Bokarewa, SU

 

------------------------------------------------------------------------------

Synkope definieras som attack av medvetslöshet pga övergående cerebral hypoperfusion. Orsaker till Syncope: "PASSAR BANAL SYNCOPE?". "PASSAR" innefattar (allvarliga) primärt kardio-pulmonella orsaker till synkope. "BANAL" är vanliga läkemedel som kan bidra till att utlösa syncope genom puls- och blodtryckssänkning.

 

PASSAR (Har patienten dyspné eller känd hjärtsjukdom?):

PSVT

AV-block II och III

Sjuk sinusknuta (SSS)

Stenos = Aortastenos (syncope vi ansträngning?)

Akut koronart syndrom (bröstsmärta?) och Akut Lungemboli (dyspné?)

Rytmrubbning av annat slag (ventrikulära arytmier, långt QT-syndrom).

 

BANAL:

Betablockare

ACE-hämmare

Nitroglycerin (och andra perifera kärldilaterare)

Antidepressiva, t.ex. Tricykliska antidepressiva

L-dopa

 

SYNCOPE:

Situationsutlöst (ex.v. vid hosta eller krystning)

Ytterst känslig sinus caroticus (karotistryck eller huvudrörelse räcker)

Neurokardiogen = Vasovagal synkope (vid smärta, otäckt synintryck et.c.)

Cerebrovaskulärt (Ovanligt: Subclavian steal - efter armarbete. TIA missuppfattas ibland som syncope)

Ortostatisk hypotension (ofta i kombination med olämpliga läkemedel)

Psykogena anfall (differentialdiagnos; "fäktar, griper, sparkar, kniper")

Epileptisk kramp (differentialdiagnos; skrik, automatismer, cyanos, kramper, långvarig postiktalitet, tungbett)

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Orsaker till debut av FÖRMAKSFLIMMER:  "THE ATRIAL FIBS"


Thyroid
Hypothermia
Embolism (Lungemboli)

Alcohol
Trauma (cardiac contusion)
Recent surgery (post CABG)
Ischemia
Atrial enlargement
Lone or idiopathic

Fever, anemia, high-output states
Infarct
Bad valves (mitral stenosis)
Stimulants (cocaine, theo, amphet, caffeine)

(från Sam LaCapra, M.D., F.A.C.E.P. Emergency Physician)

 

------------------------------------------------------------------------------

Hållpunkter för alkoholkoncentrationer: 

1 promille = 26,2 mmol etanol/liter serum
Normalbyggda, icke alkoholiserade förbränner i snitt 0,15 promille (= 7 gram) etanol/ tim.
Rattfylleri: minst 0,2 promille i blodet
Grovt rattfylleri: minst 1,0 promille i blodet


------------------------------------------------------------------------------


CAGE: 4 screeningfrågor för alkoholmissbruk:

 1. Cut down - Har du någonsin känt att du borde minska på din alkoholkonsumtion?
 2. Annoyed - Har någon irriterat dig genom att kritisera ditt alkoholbruk?
 3. Guilt - Har du någonsin haft skuldkänslor för ditt alkoholbruk?
 4. Eye opener - Har du någonsin startat dagen med alkohol för att komma över en baksmälla?