medicin-minnesregel.webs.com

Minnesregler/ akronymer inom kirurgi, ortopedi, medicin, anatomi

Neurologi

BILDER:

Cirkulus Wilisii    Lateral medullärt syndrom (Wallenberginfarkt)

FILM:

Kranialnervspares - N. Ockulomotorius 

Kranialnervspares - N. Abducens 

Kranialnervspares - N. Facialis, perifer

 

AKRONYMER:

------------------------------------------------------------------------------

Medvetslöshet, HUSK MIDAS:

H   - Herpesencefalit (Aciclovir?)

U   - Urosepsis, Urinretention (KAD?)

S   - Status epilepticus eller postiktalt tillstånd (Antiepileptika?)

K   - Korsakoff-Wernicke (Tiamin före glukos!?)

 

M   - Meningit, annan CNS infektion (Antibiotika?)

I    - Intoxikation (Antidot? Magsköljning?)

D   - Diabetes (Glukos?)

A   - Andningsinsufficiens (Intubering?)

S   - Subdural- eller Subaraknoidalblödning

 

------------------------------------------------------------------------------

Status på medvetslös patient (Va Peur = fr. ”försvinn rädsla”):
 

V - Vakenhet (RLS? GCS?)

A - Andning

P - Pupiller

Ö - Ögon

R – Rörelse/ motorik (Smärtstimulera)

 

------------------------------------------------------------------------------

Etiologi vid Metabol Encephalopati: G E R   E N C E F A L O P A T I

 

Subakut utvecklad globalneurologisk störning är en diagnostisk utmaning. Akronymen innehåller de vanligaste orsakerna till metabol encefalopati. (Jämför HUSK MIDAS och DELIRIUM).

 

 • G - Glukos?   (ffa hypoglykemi, ibland ketoacidos. Kontrollera snabbt!)
 • E - Elektrolyter   (ffa Hypo- och hypernatremi)
 • R - Rubbning av Kalcium   (ffa Hypercalcemi men även hypocalcemi)

 

 • E - Epilepsi   (Icke-konvulsivt status ep. = differentialdiagnos. -EEG på liberala indikationer)
 • N - Njursvikt   (som ger Uremisk encefalopati eller Dysekvilibriumsyndrom efter dialys)
 • C - Central pontin myelinolys
 • E - Endokrint   (Addisons sjd, sekundär binjurebarkssvikt, uttalad hypotyreos)
 • F - Fosfatbrist   (ffa intensivvårdspatient)
 • A - Andningsincufficiens   (Kan ge hyperkapni - "Kolsyranarkos". Lungsjd? Neuromuskulär sjd?)
 • L - Leversvikt
 • O - Osmolaritet   (t.ex. HHS alt. hjärnödem vid alltför snabb tillförsel av hypoton lösning)
 • P - Porfyri   (ffa AIP. Oftast även polyneuropati, buksmärta och psykiska symtom)
 • A - Alkoholrelaterat, t.ex. Wernike-encefalopati   (Ataxi, ögonsymtom och konfusion vid B1-brist).
 • T - Temperatur - extrem hypotermi eller värmeslag
 • I - Intoxikation   (många ämnen bla Etanol, Metanol, Opioider, Bly och vissa läkemedel) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Differentialdiagnoser vid perifer polyneuropati: DANG THERAPIST

(Vanligaste orsakerna ryms under "DANG") 


D - Diabetes  (ger även kranialnervspareser och autonom neuropati)                                                                   

A - Alkohol  

N - Nutrition?   (ex.v. B12 eller B1-brist)
G - Guillain-Barré*   (subakut progredierande svaghet och areflexi, ofta kranialnervspareser och smärta)

T - Toxisk   (exv vinkristin, lösningsmedel, bly, arsenik, disulfiram, nitrofurantoin mfl läkemedel)
H - Heriditär   (Bla CMT1* och HNPP)
E - Ej känd orsak
R - Recidiverande*  (10% av G-B)  och CIDP (kronisk demyeliniserande neuropati >8 veckor)*

A - Amyloidos och Paraprotein  (ex.v. FAP och MGUS - monoklonal gammopati av osäker signifikans)

P - Paraneoplastisk   (Känd eller ockult malignitet? SR, El-fores. Malignitetsutredning?)      

I - Infektion  (t.ex. HIV, borrelios och Hepatit C)

S - 3S: Sarkoidos, SLE och Sjögrens syndrom
T - Toxisk nivå av Urea eller ALA   (dvs. uremi och porfyri - den senare ger främst motorisk neuropati)

 


Anpassat från Ben Campbell University of Otago Medical School, Dunedin, New Zealand. * = Demyeliniserande neuropati. Övriga är främst axonopatier.

------------------------------------------------------------------------------

 

Pin-point pupil (ppp) causes: Pin-Point Pupils are due to oPioids and Pontine Pathology

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

SYNCOPE

Synkope definieras som attack av medvetslöshet pga övergående cerebral hypoperfusion. Orsaker till Syncope: "PASSAR BANAL SYNCOPE?". "PASSAR" innefattar (allvarliga) primärt kardio-pulmonella orsaker till synkope. "BANAL" är vanliga läkemedel som kan bidra till att utlösa syncope genom puls- och blodtryckssänkning.

 

PASSAR (Har patienten dyspné eller känd hjärtsjukdom?):

PSVT

AV-block II och III

Sjuk sinusknuta (SSS)

Stenos = Aortastenos (syncope vi ansträngning?)

Akut koronart syndrom (bröstsmärta?) och Akut Lungemboli (dyspné?)

Rytmrubbning av annat slag (ventrikulära arytmier, långt QT-syndrom).

 

BANAL:

Betablockare

ACE-hämmare

Nitroglycerin (och andra perifera kärldilaterare)

Antidepressiva, t.ex. Tricykliska antidepressiva

L-dopa

 

SYNCOPE:

Situationsutlöst (ex.v. vid hosta eller krystning)

Ytterst känslig sinus caroticus (karotistryck eller huvudrörelse räcker)

Neurokardiogen = Vasovagal synkope (vid smärta, otäckt synintryck et.c.)

Cerebrovaskulärt (Ovanligt: Subclavian steal - efter armarbete. TIA missuppfattas ibland som syncope)

Ortostatisk hypotension (ofta i kombination med olämpliga läkemedel)

Psykogena anfall (differentialdiagnos; "fäktar, griper, sparkar, kniper")

Epileptisk kramp (differentialdiagnos; skrik, automatismer, cyanos, kramper, långvarig postiktalitet, tungbett)

  

------------------------------------------------------------------------------

Vaskulitsjukdomar - klassificering enligt Chapel-Hill konsensus

Minns 2:a Världskriget:

1) Stora kärl -

JAPAN (och)           Jättecellsarterit/ Temporalisarterit  (Hög SR, äldre pat som ofta har PMR)
TYSKLAND              Takayasus arterit   (barn/ unga vuxna, ffa aorta)

2) Medelstora kärl -

KAPITULERADE      Kawasakis sjukdom  (barn, feberepisod)
PLÖTSLIGT (efter)  Polyarteritis nodosa  (alla organ kan drabbas)                                              NEDERLAG             Nervsystemsvasklulit: Primära CNS- och PNS-vaskuliter. Dessutom finns sekundära CNS/PNS-                             vaskuliter associerade till infektioner, PAN, Wegners, Churg-strauss, Mikroskopisk polyangiit, Kawasakis sjd, Bechet och andra primära reumatologiska sjukdomar                                            (t.ex. SLE, RA och Sjögrens syndrom)).

(men)

3) små kärl -

WEM *                   Wegeners granulomatos (Kronisk sinuit/ÖLI, hosta, hemoptys, nefrit ger proteinuri)
MINNS *                 Mikroskopisk polyangit  (ovanlig)
CHURCHILL *          Churg-Strauss syndrom  (3S: allergisk Snuva, aStma, eoSinofili)
BLAND                    Behcets syndrom  (vanlig i delar av Asien, orala och genitala sår)
HITLER (och)           Henoch Schönleins purpura (palpabel purpura och nefrit, ofta barn) 
KISSINGER    ?        Kryoglobulinemi-associerad vaskulit (vid ex.v. lymfoproliferativa sjukdomar)                                        och Kutan vaskulit (småkärlsvaskulit utan tecken på systemengagemang)

 *= Ofta positiv ANCA.

Källa: internetmedicin.se, docent Maria Bokarewa, SU

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Några neurologiska akronym-syndrom:

 

POEMS = Polyneuropati, Organanomali, Endokrinopati, Monoklonal gammopati, Hud (skin-)förändringar

CADASIL = cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (associerat med Notch 3-mutation).

PRES = Posteriort Reversibelt EncefalopatiSyndrom

RCVS = Reversible cerebral vasoconstriction syndrome

AVED = Ataxia with Vitamine E Deficiency

MELAS = Mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis, stroke-like episodes

MERRF = Myoclonus epilepsy with ragged red fibers

NARP = Neuronopathy, ataxia and retinitis pigmentosa